Inloggen
Offertelijst
Winkelmandje
Grootste keuze eigentijdse
wand en vloertegels
Wij helpen je
met jouw ontwerp
Trendsetter
sinds 2006

Algemene voorwaarden | Designtegels.nl

NL - AV - Banner 01

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Designtegels.nl B.V., gevestigd te Utrecht, Nederland (KvK nummer 55842046) en van de aan haar gelieerde (rechts) personen gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere huidige en toekomstige aanbieding, offerte, levering en overeenkomst tussen de Verkoper en een wederpartij, hierna te noemen: de Koper.

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Verkoper, voor de uitvoering waarvan door de Verkoper derden dienen te worden ingeschakeld.

1.3. Alle opdrachten worden louter aangenomen door de Verkoper. Met personeel of directie van de Verkoper wordt aldus niet gecontracteerd. De algemene voorwaarden zijn aldus eveneens van toepassing op handelingen van het personeel of de directie van de Verkoper.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk en expliciet van de hand gewezen.

1.5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Verkoper en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

1.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8. Indien de Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van de Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd, om wat voor reden dan ook, niet meer beschikbaar is of wanneer de offerte niet wordt aanvaard door de Koper.

2.2. De Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen en beschrijvingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen van de producten zijn inclusief BTW. Andere heffingen van overheidswege kunnen worden doorberekend.

2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Verkoper anders aangeeft.

2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders/aanbiedingen.

2.6 In de regel wordt er een aanbetaling gevraagd voor het plaatsen van een bestelling welke op de offerte wordt vermeld.

Artikel 3. Leveringstermijnen, uitvoering en wijzigingen

3.1. De Koper dient zijn bestelling uiterlijk binnen 14 dagen na het bericht dat de bestelling klaarstaat af te halen bij afgesproken winkel of magazijn of zijn bestelling via een transporteur te laten bezorgen. Daarna is de Verkoper, nadat de Koper deugdelijk in gebreke is gesteld, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de goederen weer terug te nemen in de voorraad en beschikbaar te stellen voor verkoop. In dat geval is de Koper desalniettemin een percentage verschuldigd van 80% van de verkoopprijs aan de Verkoper.

3.2. Tegen een markconforme vergoeding kan de Verkoper de bestelling laten bezorgen op een door de Koper gewenste locatie. De Verkoper maakt gebruik van externe vervoerders en kan een leverdatum afspreken binnen een specifiek dagdeel. De Koper dient dan wel op de afgesproken dag thuis te zijn om de zending in ontvangst te nemen. De transporteur levert tot aan de voordeur. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport wanneer de Koper zelf voor vervoer heeft gezorgd.

3.3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn ten laste van Verkoper overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper de Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De Verkoper dient daarbij een redelijke termijn van minimaal 6 weken te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst voordat verzuim kan intreden.

3.4. De Verkoper heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.5. De Verkoper is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren/ leveren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de Verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de factuur terzake de voorgaande fases heeft betaald.

3.7. Indien de Verkoper gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan de Verkoper ter beschikking heeft gesteld. De Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste c.q. onvolledige informatieverstrekking zijdens de Koper.

3.8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Verkoper zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Verkoper een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.11. Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de Verkoper gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade die (daaronder ook begrepen alle (juridische) kosten) aan de zijde van de Verkoper daardoor direct of indirect ontstaan.

3.12. Indien de Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is de Verkoper onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
– Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
– Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan de Verkoper toekomende bevoegdheid of 
een op de Verkoper rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

4.1. De Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en 
daartoe deugdelijk in gebreke is gesteld;
– de Koper bij het sluiten van de overeenkomst, of daarna, verzocht is om zekerheid te 
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid 
uitblijft of onvoldoende is;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de 
overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in 
redelijkheid niet van de Verkoper kan worden gevergd;
– zich een situatie als bedoeld in artikel 3.1 voordoet.

4.1. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is de Verkoper gerechtigd tot een schadevergoeding ter hoogte van 80% van de verkoopprijs, onverminderd het recht van Verkoper om daarnaast vergoeding van alle door hem gemaakte kosten te vorderen.

4.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.3. Indien de Verkoper op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Verkoper, zal de Verkoper in overleg met de Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan de Koper is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Koper in rekening gebracht. de Verkoper zal de Koper zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door de Verkoper genoemde termijn te voldoen, tenzij de Verkoper anders aangeeft.

4.5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement, of toepassing van de WSNP, staat het de Verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. In dit geval is artikel 4.1 onverminderd van toepassing.

4.6  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Koper vervalt het recht tot het terugclaimen van de aanbetaling.

Artikel 5. Overmacht

5.1. De Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3. De Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4. Indien de Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

6.1. De factuur dient door de Koper per pin of contant te worden voldaan bij het ophalen van de bestelling. Indien de bestelling wordt bezorgd dient de betaling uiterlijk 3 dagen voor de afgesproken leverdatum per bankoverschrijving te worden voldaan op banknummer 13.57.04.782 van Designtegels.nl BV te Utrecht onder vermelding van het factuurnummer.

6.2. Indien de betaling niet op tijd is bijgeschreven, zal de Verkoper de bestelling niet meegeven aan de vervoerder. Betaling dient steeds te geschieden op een door de Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de Verkoper aangegeven. De Verkoper is tevens gerechtigd om periodiek te factureren.

6.3. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Koper een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.

6.4. De Verkoper heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.5. De Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

6.6. Indien de Koper in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, is hij de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit BIK aan Verkoper verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle door de Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de Verkoper totdat de wederpartij alle verplichtingen jegens de Verkoper uit welke hoofde dan ook deugdelijk is nagekomen.

7.2. Door de Verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Verkoper veilig te stellen.

7.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om de Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5. De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de Verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Koper zich er jegens de Verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.6. Voor het geval de Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de Verkoper en door de Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames

8.1. De door de Verkoper te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. de Verkoper kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de Verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden. De Koper is gehouden de gebruiksvoorschriften als uiteengezet in het document “plaatsen en behandelen van Azule cementtegels” strikt na te leven op straffe van het verval van iedere garantie.

8.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien er sprake is van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de door de Verkoper voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval waardoor producten vochtschade krijgen of temperaturen beneden min 5 of boven plus 35) et cetera.

8.4. De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Koper dient de Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.5. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

8.6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan 14 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs werd ontdekt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. Bij schade dient de Koper de Verkoper binnen 24 uur na ontvangst hiervan schriftelijk (per mail) op de hoogte te stellen.

8.7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de Verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van de Verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan de Verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan de Verkoper te verschaffen, tenzij de Verkoper anders aangeeft.

8.8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de Verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Indien de Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.3. De Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Verkoper toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.4. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

9.5. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.6. Indien de Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van zijn leidinggevende en ondergeschikten.

Artikel 10. Verjaringstermijn

10.1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de Verkoper en de door de Verkoper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar nadat de Koper redelijkerwijs met de vordering c.q. het verweer bekend is geraakt c.q. had kunnen raken.

10.2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Koper de Verkoper van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11. Risico-overgang

11.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken in de macht van de Koper worden gebracht en/of op het moment dat de goederen in opdracht van de Koper op transport gaan.

11.2. De Koper dient de aangeschafte tegels zelf te controleren op breuk, schade, kleurechtheid alvorens de tegels worden vervoerd. Tegels met schade kunnen meteen en gratis worden geruild. De Koper dient ook te controleren of de goederen op de factuur overeenkomen met hetgeen de Koper in ontvangst heeft genomen. De Koper is hiervoor zelf verantwoordelijk.

11.3. Tegels die de Koper via een externe vervoerder heeft ontvangen dienen bij ontvangst direct op juistheid en schade gecontroleerd te worden. Bij schade of onjuistheid dient de Koper de Verkoper binnen 24 uur na ontvangst hiervan schriftelijk (per mail) op de hoogte te stellen. de Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het door derden uitgevoerd transport.

Artikel 12. Vrijwaring

12.1. De Koper vrijwaart de Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Verkoper toerekenbaar is.

12.2. Indien de Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden de Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1. De Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendoms- wet- en regelgeving. De Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 Alle geschillen worden voorgelegd door een door Verkoper genoemde rechtbank; Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda.

Artikel 15. Taal

15.1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen